9 năm thử Đồng qua sự suy nghĩ của tôi giữa ĐẠO và ĐỜI

Hôm nay tôi xin nói về 9 năm thử Đồng qua sự suy nghĩ của tôi giữa ĐẠO và ĐỜI .

Trước khi nói 9 năm thử Đồng thì xin nói sơ qua về 3 năm thử lính. Bởi tấc cả chúng ta , ai làm con bốn phủ phải trải qua 3 năm nay . Ví như một người lính phải trải qua thời gian huấn luyện gian khổ vậy . Để có một tin thần thép để có thể chiến Đấu. Sau thời gian làm lính thì sẽ có người được chọn làm sĩ quan . Tức là THANH ĐỒNG, chỉ ai có số mệnh làm thầy sẽ trải qua 9 năm này , còn không thì họ sẽ xuất ngủ và trở về làm dân thường, nhưng họ vẫn còn là quân dự bị . Tức người này họ sẽ mỗi năm Hầu một vấn , nếu hoàn cảnh khó khăn họ chỉ cần đi lễ , hay lễ mật vào những ngày tiệc vị THÁNH độ bản mệnh của họ. Bây giờ sẽ nói 9 năm thử ĐỒNG dành cho những người có mệnh làm thầy . Trong 9 năm này họ sẽ được giao cho việc làm chuyên môn của mình . Có thầy soi bói, có thầy chữa bệnh , có thầy gọi hồn, thầy cúng, có thầy dẩn trình đệ tử V.V .. cũng như làm sĩ quan chuyên về . Quân y, Thông tin , pháo binh , Công binh, Bộ binh v. v .. vậy khi được giao việc là họ phải hoàn thành tốt công việc của mình , tức sẽ có khen thưởng, còn ai làm sai trái tức sẽ bị kỷ luật. Bây giờ tôi sẽ Ví dụ về ĐỒNG SOI. một thanh Đồng được giao trách nhiệm soi ra nghiệp quả của người thì phải tận tình giúp đở họ vượt qua khó khăn và không mong cầu lợi lộc từ họ , nhưng người đó có thể nhận lộc khi người ta tạ lễ . Bởi người được giúp đừng quá ích kỷ khi được giúp mà không biết đền ơn . Nhưng nếu không được trả ơn cũng không mong cầu tức sẽ có lộc khác. Với người này khi soi ra bói thấy thường tỏ ra kiêu mạng , điều tối kỵ là không nên thử thách một đồng soi khác . Điều này tôi đã có người bạn làm như vậy , và bị ngay sự trừng phạt là nằm một chổ không nói năng gì và không ai tìm đến để soi bói gì cả . Đó là sự cắt lộc của chư THÁNH. Thứ hai là đừng có lấy tiền lễ của người ta mà ăn sài . Làm như vậy xem như ăn cắp tiền của người khác mà cũng là ăn bớt tiền lễ cho chư THÁNH, như một sĩ quan ăn hối lộ vậy . Người này sớm muộn cũng mất lộc soi bói, chính vì thế họ chỉ soi qua kinh nghiệm chứ không còn ĐIỂN của chư THÁNH nữa . Và các thầy khác cũng vậy . Gieo nhân không lành tức quả báo sẽ trả hoài mà không thể hết khổ. Cũng nhjw một sĩ quan ăn hối lộ , khi còn phước thấy họ sang trọng , khi hết phước sẽ bị bắt đi tù chịu khổ rất nặng . Chính vì thế 9 năm thử Đồng là thời gian tu tập rất thận trọng . Đừng có lấy cái tài ra mà trục lợi bất chính. Còn một việc nữa mà hiện nay nhiều ĐỒNG hay mắt phải là phân biệt cao thắp , và dùng lời dụ đệ tử người khác đến với mình , khi cho rằng thầy họ yếu kém hay thắp căn hơn họ . Rồi bảo người ta xoay khăn . Đó là việc làm trái luật trời . Bởi ai ra TRÌNH ĐỒNG điều do CHẦU về nhận Đồng cả. Dù có xoay 100 lần cũng như một mà thôi.

Tác giả Kha Huỳnh